Säännöt

Nimi ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Teknillinen Seura ry. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Tarkoitus

2 § Seuran tarkoituksena on toimia Jyväskylän talousalueella asuvien teknillisen yliopistokoulutuksen saaneiden henkilöiden yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä pyrkimyksiään, edistää tekniikan kehittämistä sekä jäsentensä maanpuolustusvalmiutta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, seminaareja, neuvottelu-, esitelmä- ja virkistystilaisuuksia sekä opintomatkoja, toimeenpanee kursseja ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä osallistuu koti- ja ulkomaisten teknillisten yhdistysten yhteistoimintaan. 

Seura voi käytettävissään olevista varoistaan tukea yleishyödyllisiä tekniikan edistämistä tukevia toimenpiteitä sekä jakaa apurahoja.

3 § Toiminnan tukemiseksi seura voi asianomaisen luvan saatuaan harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää pienimuotoista taloudellista toimintaa, toimeenpanna arpajaisia, rahankeräyksiä ja maksullisia näytös-, huvi-, juhla- ym. vastaavia tilaisuuksia.

Seuralla on oikeus omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seuralla voi olla rahastoja, joiden varojen käytöstä määrätään seuran kokouksen vahvistamissa säännöissä.

4 § Seuraan voidaan perustaa tekniikan erikoisaloilla toimivia jaostoja sekä asettaa pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia.

Jaostojen jäseniksi voivat päästä vain seuran jäsenet.

5 § Seura voi liittyä jäseneksi sellaisiin yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää seuran tarkoitusperiä. Tällaisesta liittymisestä tekee päätöksen seuran kokous.

Jäsenet

6 § Seuraan kuuluu varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, nuoria jäseniä sekä kannatusjäseniä.

Seuran kokouksissa on äänioikeus varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä.

7 § Varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus esittää hakemuksesta otettavaksi teknillisen yliopiston tai sitä vastaavan loppututkinnon suorittaneen, tai muutoin tekniikan alalla erityisesti ansioituneen henkilön.

Hallituksen esitys katsotaan hyväksytyksi, jos vähintään kolme neljännestä seuran kokouksen äänioikeutetuista osanottajista sitä kannattaa.


8 § Hallitus voi hakemuksesta ottaa nuoreksi jäseneksi teknillisen yliopiston opiskelijan, joka opintojen luonteen ja edistymisen perusteella voi osallistua seuran toimintaan.


9 § Seuran vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi varsinaisen jäsenen, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt seuran toimintaa ja sen tarkoitusta.


10 § Seuran kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä kannatusjäseneksi henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka on ilmoittanut haluavansa tukea seuran toimintaa.


11 § Jos jäsen haluaa erota seurasta, on hänen ilmoitettava tästä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jos paikkakunnalta poismuuton takia seurasta eronnut henkilö haluaa liittyä uudelleen seuraan, otetaan hänet jäseneksi seuran hallituksen päätöksellä.


12 § Jos jäsen käyttäytyy hyvien tapojen tai seuran etujen vastaisesti, voidaan hänet erottaa seurasta, mikäli hallituksen tekemää erottamisesitystä kannattaa vähintään kolme neljännestä seuran kokouksen äänioikeutetuista osanottajista. 

Jos jäsen hänelle annetusta kirjallisesta huomautuksesta välittämättä jättää jäsenmaksunsa kahdelta vuodelta maksamatta, voi hallitus erottaa hänet seurasta. Tällaista henkilöä älköön otettako uudelleen seuran jäseneksi ennen kuin hän on maksanut kaikki suorittamatta jääneet maksunsa seuralle.


Maksut

13 § Seuran uudeksi varsinaiseksi jäseneksi otettu henkilö maksaa liittymismaksun, jonka suuruuden seuran vuosikokous määrää, sekä sen jälkeen vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden samoin seuran vuosikokous määrää. 

Jäsen, joka on otettu seuran jäseneksi toimintakauden jälkimmäisen puoliskon aikana maksaa tältä toimintakaudelta puolet varsinaisesta jäsenmaksusta. 

14 § Jäsenmaksua ei peritä kunniajäseniltä eikä nuorilta jäseniltä. 

Erityisen pakottavista syistä voi hallitus vapauttaa pyynnöstä jäsenen maksamasta jäsenmaksua. 

Seuran jaostot eivät peri jäseniltään liittymis- tai jäsenmaksuja.

15 § Kannatusjäsen maksaa kannatusmaksun, jonka suuruudesta päätetään seuran vuosikokouksessa.


Hallinto

16 § Seuran asioita, paitsi niitä jotka sääntöjen mukaan kuuluvat seuran kokouksen päätettäviksi, hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri sekä neljästä seitsemään jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi kolme jäsentä on läsnä.

17 § Hallituksen jäsenet valitaan seuran vuosikokouksessa. 

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa, valitaan hänen tilalleen seuran kokouksessa uusi jäsen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Virkailijat

18 § Seuran vuosikokouksessa valitaan taloudenhoitaja, joka toimii hallituksen määräysten mukaisesti seuran raha-asioiden ja tilinpidon hoitajana ja joka on yhdessä hallituksen kanssa tilija vastuuvelvollinen.


Kokoukset

19 § Seura pitää vuosittain vuosikokouksen syyskuun tai lokakuun aikana (seuran vuosikokous) sekä muita kokouksia (seuran kokous) hallituksen päättäminä aikoina.

Hallituksen on kutsuttava koolle seuran ylimääräinen kokous kuukauden kuluessa siitä, kun vähintään kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä on kirjallisesti pyytänyt sellaisen koollekutsumista käsittelemään pyynnössä mainittua asiaa.

20 § Kokouskutsu vuosikokoukseen sekä muihin pykälän 19 sekä pykälien 24 ja 25 asioita käsittelevään kokoukseen lähetetään kirjeitse tai sähköpostitse jäsenille siten, että kutsut on postitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Muut tiedonannot jäsenille annetaan kirjeitse, sähköpostitse tai jäsenen kanssa sovitulla tavalla.

21 § Kokouksissa tehdään päätökset julkisesti. Suljettu lippuäänestys on toimitettava, kun kaksi äänivaltaista jäsentä on vaatinut sellaista.

Äänestyksessä tulee päätökseksi yksinkertaisen enemmistön kannattama mielipide, paitsi niissä tapauksissa, jolloin säännöissä on määrätty suurempi enemmistö päätöksen voimaantulemiseksi. Jos äänet menevät äänestyksessä tasan, ratkaisee vaaleissa arpa ja muuten puheenjohtajan mielipide.

22 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) vahvistetaan seuraavan kauden talousarvio

b) määrätään seuraavan tilikauden aikana perittävät liittymis- ja jäsenmaksut sekä
kannatusmaksujen suuruus

c) määrätään sihteerin, taloudenhoitajan ja toiminnantarkastajien palkkiot

d) valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi vuodeksi

e) valitaan taloudenhoitaja

f) valitaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa tarkastamaan vähintään yksi toiminnan tarkastaja sekä varamies

g) esitetään hallituksen laatima kertomus edelliseltä toimintakaudelta
h) esitetään tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta

i) vahvistetaan tuloslaskelma ja tase sekä päätetään hallituksen jäsenten vastuuvapaudesta

j) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Toiminta- ja tilikausi

23 § Seuran toiminta- ja tilikausi alkaa vuoden syyskuun ensimmäisenä päivänä ja päättyy seuraava vuoden elokuun viimeisenä päivänä. Hallituksen on jätettävä päättyneen tilikauden kirjanpito ja tilinpäätös seuraavan marraskuun loppuun mennessä toiminnantarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa kolmen viikon kuluessa.


Sääntöjen muuttaminen

24 § Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava esitys on tullakseen päätökseksi hyväksyttävä kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja joiden välinen aika on vähintään kolme viikkoa, ja vaaditaan tällöin, että molemmissa kokouksissa vähintään kolme neljännestä kokouksen äänioikeutetuista osanottajista kannattaa esitystä.


Yhdistyksen purkautuminen

25 § Esitys seuran purkamisesta on käsiteltävä samassa järjestyksessä kuin mitä  24 §:ssä on määrätty sääntöjen muuttamisesta.

26 § Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä tekniikan edistämistä tarkoittavaan toimintaan, huomioon ottaen kuitenkin, että mahdollisten lahjoitusvarojen käytössä lahjoittajien määräyksiä noudatettava. 

Seuran purkautuessa on sen varojen käytöstä päätettävä samassa kokouksessa, jossa purkamisesta lopullisesti päätetään.

Yleissäännös

27 § Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain määräyksiä.